תנ"ך כיתה ד'


הספרים הנלמדים: יהושע שופטים

רציונאל: השפה התנכ"ית מקשה על התחברות חוויתית לסיפור בתנכ"י. השימוש בכלים וסביבות דיגיטליות יאפשרו להמחיש לתלמידים את ההסטוריה במגוון מדיות . הלמידה השיתופית עם תלמידי כיתות מקבילות בישוב יעלו את המוטיבציה ללמידה בדרכים מגוונות.
ספר יהושע:
נושאים עיקריים: 
 • חציית הירדן
 • כניסה לארץ ישראל
 • כיבוש יריחו
 • חלוקת הארץ לשבטים
 • מפה חלוקת הארץ לשבטים
מטרות הלמידה השיתופית:
 • למידה רב תחומית ( תנך, הסטוריה , ג"ג)
 • הגברת הסקנות והעניין ללמידה תוך חקר האיזור באמצעים חדשניים דיגיטליים
 • הגברת הסקרנות ללמידה רולוונטית של  ההשוואה בין האיזור בארץ כיום למה שקיבל שקיבל בעבר.
 • חקר שיתופי בין בתי ספר  ביישוב
 • התמצאות של התלמידים במפה ובמיקום הישובים ביחס לקרית ביאליק
 • לחזק את הקשר והשייכות לארץ ולהסטוריהמקורות מידע


בתי ספר : כיתות ד' ( לפחות כיתה אחת בכל בית ספר)
ביאליק
הבונים
פסגות

רעיונות ללמידה שיתופית:

דף- פתיחה 
לכל כיתה - יהיה דף
משימות יהיו מרוכזות באחד הסרגלים

דוגמא לפעילות
 יהושע פרק ג – נס מעבר הירדן 
 נס מעבר הירדן – מהו נס? - לוח שיתופי לכל כיתה/שכבה  "פאדלט"
 הבנת האירוע באמצעות מפה. 


פעילות  חקר 
חלוקת  הארץ לנחלות השבטים

מידע :